اصفهان ، خیابان حاج رحیم ارباب ، روبروی مبل مرکزی ، نبش کوچه 5 ، نمایندگی انحصاری سکویا

کد پستی : 8165815347

تلفن : 36615775-031

فکس :36615877-031

info@sequoia.ir